Het beleggingsbeleid

Vermogensgroei met beschermingsstrategie

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Meer rendement met minder risico door bescherming

Beleggen is ons vak en dat doen we al meer dan 25 jaar succesvol. We verzamelen verschillende gegevens/data over de financiële markten om deze vervolgens te analyseren. Door gebruik te maken van high tech, beperken we je risico’s op verlies, terwijl je tegelijkertijd optimaal kunt profiteren van stijgende koersen.

AOW, een basispensioen van de overheid voor iedereen

Collectief pensioen, uit loondienst via de werkgever

Aanvullend pensioen voor werknemers, om het persioentekort aan te vullen

ZZP Pensioen, pensioen om het tekort aan te vullen voor ZZP’ers

Nettolijfrente, pensioen voor inkomens boven de € 137.800 per jaar

 

Mens & Machine
Actief vermogensbeheer
Optimale spreiding
Bepalen Asset Allocatie
Onze unieke bescherming

Gestructureerde en kwantitatieve aanpak: big data voor beleggen

 

Naast computers en unieke software hebben ook onze experts een rol. De combinatie van Mens & Machine voegt het beste van onze ervaren experts samen met het beste van de computer, waar anderen slechts gebruik maken van één van de twee. Deze unieke ‘Mens & Machine’-aanpak leidt ertoe, dat we op lange termijn een bovengemiddeld rendement kunnen behalen. Ons ‘Mens en Machine’-concept onderscheidt zich van andere vermogensbeheerders. Hieronder leggen we uit hoe Mens & Machine bij Perlas samenwerken.

De Machine

Aan de basis van onze unieke beleggingsstrategie met risicobescherming ligt het kwantitatieve beleggingsmodel. Dit model is de afgelopen 25 jaar met zorg gebouwd en verbeterd tot een bewezen concept. In de praktijk komt het neer op een model dat de beste keuze maakt uit 14.000 wereldwijde aandelen en 80.000 obligaties. Kwantitatieve computermodellen worden dus ingezet om onze experts bij te staan in de zoektocht naar bovengemiddeld rendement. De computermodellen (waar dataleveranciers zoals Datastream, Factset, Bloomberg en MSCI hun gegevens aan leveren) zijn geïntregeerd in het kennissysteem van de researchafdeling.

Ons model maakt gebruik van de gegevens (verwachting en opinies) van mensen, als ook van de historische data en berekeningen van computers. Dit systeem waardeert de aandelen en obligaties op een groot aantal factoren en rangschikt ze naar aantrekkelijkheid als belegging.

Uit het model komt een strategische verdeling van aantrekkelijke beleggingstitels, gespreid over verschillende vermogenscategorieën. Onze analisten concentreren zich vervolgens op de titels die daadwerkelijk interessant zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om betere resultaten te behalen.

De Mens

De menselijke bijdrage aan de modellen bestaat uit het aanleveren van een fundamentele analyse van bedrijven en sectoren en macro-economische analyses. De fundamentele analyse is gericht op het vinden van inconsistenties in verwachting van analisten, terwijl macro-economen op zoek zijn naar trendwijzigingen.

Actief beheer versus Passief beheer

 

Allereerst wordt je geld met de grootst mogelijke zorg voor jou belegd. Dat gebeurt door elke dag actief te bekijken wat de beste keuzes zijn voor een zo hoog mogelijk rendement en een zo laag mogelijk risico. Daarbij spreiden we je risico’s door in verschillende soorten beleggingen en regio’s te beleggen.

Als je in een fonds investeert kun je kiezen tussen actieve of passieve fondsen. Passieve fondsen, ook wel indextrackers genoemd, kenmerken zich kortweg doordat je ervoor kiest om een bepaalde index te volgen. De samenstelling van deze index is ook de samenstelling van je fonds. Er worden dus geen actieve keuzes gemaakt. Wij geloven juist dat actief beheer waarde toevoegt, zodat er beter wordt gepresteerd dan de gevolgde index. Met ons kwalitatieve model, analyseren we een universum aan aandelen en obligaties. En maken daarbij actief keuzes op basis van verwacht rendement en risico’s. Er zijn voor- en tegenstanders van actief beleggen. Tegenstanders zeggen dat het niet mogelijk is om de markt te verslaan en dat actief beleggen dus onnodig duur is. Perlas onderscheidt zich in de markt met een geavanceerd en uniek beleggingsproces. Ons rationele beleggingsproces is gebaseerd op een diepgaande kennis en analyse van markten en een duidelijke strategie. Een gelijkmatige groei van het vermogen en het beheersen van beleggingsrisico’s op de langere termijn vinden wij belangrijker dan korte termijn gewin.

Optimale spreiding is van groot belang

 

Naast het maken van de beste keuze uit obligaties en aandelen, is ook spreiding een belangrijke factor om tot een goede risico/rendement verhouding te komen. Als je bijvoorbeeld in een indexfonds investeert spreid je dan genoeg? En hoe zit het met de verdeling over aandelen en obligaties? Allemaal vragen waar je over na moet denken als je wilt beleggen. Het kopen van verschillende fondsen geeft zeker niet altijd de juiste spreiding omdat fondsen elkaar in risico kunnen overlappen. Kortom: om risico’s van een belegging te beperken is een brede spreiding dus belangrijk.

Spreiden kun je op verschillende manieren bereiken:

 • Spreiding over vermogenscategorieën zoals aandelen en obligaties
 • Spreiding over verschillende regio’s zoals Europa, Amerika en de rest van de wereld
 • Spreiding over sectoren zoals telecommunicatie, gezondheid, energie en consumentengoederen

Bepalen van de juiste Asset Allocatie

Asset Allocatie betekent het verdelen van vermogen over verschillende beleggingscategorieën. Deze verdeling bepaalt het risico en dus het verwachte rendement van je fonds. Stop je een groot deel van je geld in aandelen, dan heb je als vanzelfsprekend een andere risico en andere rendementen dan wanneer je geld in obligaties wordt belegd. Welk fonds het beste bij jou past is dus afhankelijk van je risicoprofiel. Dit profiel is afhankelijk van onder meer de doelen die je wil nastreven, je risicobereidheid en het aantal jaren dat je je geld wil beleggen.

In de beleggingswereld onderscheiden we verschillende soorten Asset Allocaties:

 • Strategische Asset Allocatie
 • Tactische Asset Allocatie
 • Operationele Asset Allocatie

Strategische Asset Allocatie

Dit is de verdeling van investeringen over de verschillende vermogenscategorieën. Het ingelegde geld kan verdeeld worden over bijvoorbeeld aandelen, obligaties, alternatieve strategieën en kasgeld. Het belangrijkste doel van een strategische Asset Allocatie is om een beleggingsmix vast te stellen die een optimale balans biedt tussen het verwachte risico en het verwachte rendement van de belegger. De perfecte beleggingsmix bestaat niet, de optimale beleggingsmix bestaat wel. De Asset Allocatie hangt dus samen met je persoonlijke situatie (je beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, kennis en ervaring, risicobereidheid en beleggingshorizon of looptijd). Het idee achter de strategische Asset Allocatie is als volgt: door te spreiden over de verschillende vermogenscategorieën wordt het risico van de ene categorie gecompenseerd met de andere categorie.

Tactische Asset Allocatie

Tactische Asset Allocatie vereist een actieve benadering. De verdeling over vermogenscategorieën, sectoren of individuele aandelen wordt namelijk zo ingevuld, dat de meeste kans op toegevoegde waarde of extra rendement wordt behaald. Er wordt bewust afgeweken van een standaard verdeling. Door bijvoorbeeld meer of minder te investeren in bepaalde regio’s of sectoren wordt gestreefd naar extra rendement of juist naar het voorkomen van verliezen.

Operationele Asset Allocatie

Dit betreft de selectie van individuele aandelen en obligaties. Wij beschikken over een uniek en hoogwaardig, wereldwijd dekkend selectiesysteem voor aandelen. Hierbij worden bijvoorbeeld duizenden ondernemingen beoordeeld met behulp van circa 40 individuele factoren. Deze zijn verdeeld over de blokken: waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. De doelstelling van deze aanpak is te komen tot een beoordelingssysteem per individueel aandeel. Een dergelijk selectiesysteem gebruiken we ook voor de beoordeling van obligaties. De obligaties van de onderliggende ondernemingen worden beoordeeld op basis van factoren die betrekking hebben op rentedekking, groei, winstgevendheid en leverage. Ook hier wordt net als bij aandelen een beoordeling gemaakt per sector en land.

Onze unieke beschermingsconstructie

 

Wij beschermen je ingelegde geld tegen grote dalingen en andere beleggingsrisico’s. Daarvoor gebruiken onze experts verschillende instrumenten.

Groei met minder risico

Sinds het begin van de financiële crisis, is er vraag naar strategieën die heftige koersdalingen voorkomen of beperken. In veel gevallen gaat het reduceren van risico’s ten koste van het rendement. Maar er zijn uitzonderingen. De resultaten van de door ons ontwikkelde en uitgebreid geteste beschermingsstrategieën, laten indrukwekkende resultaten zien.

Actief beschermingsbeleid

Je beleggingen zijn bij Perlas (voor nu en in de toekomst) zoveel mogelijk beschermd tegen klappen op de financiële markten. In tegenstelling tot de heersende opvatting, hoeft deze risicoreductie niet altijd ten koste van je rendement te gaan.

Het grote risico voor beleggers is de ‘black swan’, ofwel staartrisico, genaamd. Een politieke coup, een ramp, een onverwacht faillissement of onvoorspelbare verkiezingen kunnen allemaal impact op je rendement hebben. Maar bij Perlas hoef je daarover geen zorgen te maken. Wij verkleinen de gevolgen van onbekende risico’s terwijl je wél profiteert van koersstijgingen.

 • Risico-analyse
 • Momentum
 • Volatiliteit

 

Risico-analyse

Traditioneel stellen banken en vermogensbeheerders portefeuilles samen op basis van ‘normale’ verwachtingen. Dan wordt het risico weergegeven in een profiel op basis van calculaties. Je krijgt dan risico-analyses van je belegde geld die beginnen met “In 98% van de gevallen………”. Dat klinkt geruststellend, maar in werkelijkheid gedragen markten zich veel grilliger. Maar al te vaak blijkt de ingeschatte 98% in werkelijkheid opeens lager te zijn. Dan zijn de effecten in de resterende 2% vaak (extreem) negatief voor je belegde geld. Uitgerekend die ‘niet-normale 2% van de gevallen …” staat voor paniek veroorzakende schokken in de markt. Deze schokken hebben vaak een spiraal van dalende koersen van de vele soorten beleggingen tot gevolg. De portefeuille is dan meteen véél minder waard en de financiële doelstellingen moeten drastisch bijgesteld worden.

Momentum

We weten het uit talloze onderzoeken: aandelen van financiële waarden die goed hebben gepresteerd, doen dat nog enige tijd. En beleggingen die slecht hebben gepresteerd, zullen ook niet snel stijgen. Deze momenten herkennen we in ons systeem. Bijvoorbeeld in de MSCI World Index. Daarin herkennen we trends die langer dan een aantal maanden zichtbaar waren. Meerdaagse gemiddelden zijn bijvoorbeeld een belangrijke indicator. Aan de hand daarvan berekenen we gedurende een vaste periode de gemiddelde koers. Die gebruiken we in onze strategie om een lange termijn trend op financiële markten te bepalen. En dus ook om het juiste moment voor aan- of verkoop te bepalen.

Volatiliteit

Ook de beweeglijkheid van aandelen (volatiliteit), speelt een belangrijke rol in onze beschermingsstrategie. Die fungeert namelijk als alarm. In stabiele en opgaande markten is de volatiliteit vaak laag. Maar in tijden van (sterk) dalende markten zien wij vaak een stijging van de volatiliteit, die wordt gemeten door de VIX-index. Deze index is een voorbeeld van op- en neergaande bewegingen in de tijd. Die bewegingen monitoren we natuurlijk voortdurend. Want een sterke koersval van aandelen werd in het verleden altijd vergezeld van pieken. Wat doen we als het momentum negatief is en de volatiliteit stijgt? Dan bouwen we portefeuilles af en beschermen zo het vermogen van onze klanten. Want het is vooral de combinatie van momentum en volatiliteit, die onze strategie effectief en succesvol maakt.

Rendementen en kosten

Wat is het rendement na de kosten per fonds?

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Rendementen

 

Professionele beleggers beheren de fondsen en optimaliseren deze voor het risico en het rendement. Je kunt kiezen uit drie fondsen, elk met een eigen risico- en rendementsverwachting. Waar je zelf goed over moet nadenken is je risicoprofiel, het rendement en de beleggingshorizon. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wij geven zo veel mogelijk informatie, maar je beslist uiteindelijk zelf in welk fonds je belegt. Hoe weet je welk fonds je moet kiezen?

 • Welk risico ben je bereid te nemen?
 • Welk rendement streef je na?
 • Hoe lang ga je beleggen?

Weinig risico

%

Cumulatief rendement vanaf start

Historische rendementen Borgplan
2024 (YTD) 2.66 %
2023 7.71 %
2022 -6.81 %
2021 6.21 %
2020 -3.95 %
2019 7.66 %
2018 -4.36 %
2017 -0.57 %
2016 0.45 %
2015 -1.25 %
2014 3.31 %
2013 -0.08 %
2012 4.18 %
Bron: Bloomberg

Gemiddeld risico

%

Cumulatief rendement vanaf start

Historische rendementen Kernplan
2024 (YTD) 8.28 %
2023 12.62 %
2022 -9.55 %
2021 10.41 %
2020 -1.40 %
2019 14.43 %
2018 -7.04 %
2017 3.76 %
2016 6.39 %
2015 1.53 %
2014 7.51 %
2013 5.13 %
2012 3.44 %
Bron: Bloomberg

Het Kernplan is bedoeld voor beleggers met een looptijd van 5 jaar en een streefrendement van 4% tot 6%. Binnen dit fonds zijn de risico’s wereldwijd gespreid over aandelen en obligaties.

Meer risico

%

Cumulatief rendement vanaf start

Historische rendementen Dynamischplan
2024 (YTD) 11.95 %
2023 15.09 %
2022 -9.10 %
2021 17.43 %
2020 -1.68 %
2019 21.16 %
2018 -8.67 %
2017 6.10 %
2016 9.02 %
2015 5.90 %
2014 11.18 %
2013 14.52 %
2012 2.40 %
Bron: Bloomberg

Het Dynamischplan is interessant voor beleggers met een horizon van ten minste 10 jaar. Je streeft een hoog rendement van gemiddeld 7% tot 9% na en bent bereid daarvoor een risico te nemen.

Weinig risico

%

Cumulatief rendement vanaf start

Gemiddeld risico

%

Cumulatief rendement vanaf start

Meer risico

%

Cumulatief rendement vanaf start

Historische rendementen Borgplan
2024 (YTD) 2.66 %
2023 7.71 %
2022 -6.81 %
2021 6.21 %
2020 -3.95 %
2019 7.66 %
2018 -4.36 %
2017 -0.57 %
2016 0.45 %
2015 -1.25 %
2014 3.31 %
2013 -0.08 %
2012 4.18 %
Bron: Bloomberg

Het Borgplan is voor korte termijn beleggers of beleggers die met beperkt risico meer rendement (1% tot 2%) nastreven dan met sparen. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige obligaties.

Historische rendementen Kernplan
2024 (YTD) 8.28 %
2023 12.62 %
2022 -9.55 %
2021 10.41 %
2020 -1.40 %
2019 14.43 %
2018 -7.04 %
2017 3.76 %
2016 6.39 %
2015 1.53 %
2014 7.51 %
2013 5.13 %
2012 3.44 %
Bron: Bloomberg

Het Kernplan is bedoeld voor beleggers met een looptijd van 5 jaar en een streefrendement van 4% tot 6%. Binnen dit fonds zijn de risico’s wereldwijd gespreid over aandelen en obligaties.

Historische rendementen Dynamischplan
2024 (YTD) 11.95 %
2023 15.09 %
2022 -9.10 %
2021 17.43 %
2020 -1.68 %
2019 21.16 %
2018 -8.67 %
2017 6.10 %
2016 9.02 %
2015 5.90 %
2014 11.18 %
2013 14.52 %
2012 2.40 %
Bron: Bloomberg

Het Dynamischplan is interessant voor beleggers met een horizon van ten minste 10 jaar. Je streeft een hoog rendement van gemiddeld 7% tot 9% na en bent bereid daarvoor een risico te nemen.

Kosten

 

Voor het actief en zorgvuldig beheren van je vermogen rekenen wij kosten. Alle kosten, behalve de eenmalige instapkosten, zitten al in de koers verwerkt en worden dus verrekend met het rendement. Heb je vragen over onze tarieven? Neem dan contact met ons op.

Borgplan Kernplan Dynamischplan
Kosten beheer 0,25% 1,25% 1,50%
Kosten overig 0,46% 0,46% 0,46%
Aan- en verkoopkosten 0,0% 0,15% 0,15%

Kosten beheer

 

Perlas biedt een zeer hoogwaardig beleggingsproces tegen een aantrekkelijk tarief. De beheerkosten bedragen afhankelijk van het fonds tussen de 0,25% en 1,5%.

Deze kosten zijn relatief laag voor actief vermogensbeheer, maar niet de laagste in de markt voor beleggingsfondsen. Dat komt omdat de meeste andere fondsen niet actief beheerd worden, maar slechts een bepaalde index volgen zoals de AEX. Actief beheer vergt meer kennis en investeringen.

Kosten overig

De overige kosten in het fonds bedragen gemiddeld 0,39% per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks variëren. Het betreft onder andere de kosten voor bewaring en administratie, externe accountants, toezichtkosten krachtens de Wft. Dit is exclusief transactiekosten.

Hulp bij overstappen

 

Misschien zie je op tegen de administratieve rompslomp als je overstapt van je verzekeraar naar Perlas. Dat is niet nodig. Als je Perlas machtigt om het volledige traject van jou over te nemen dan gaat alle communicatie met de verzekeraar via Perlas.

Wij vragen voor dit overboekingstraject een vergoeding van 199 euro. Maak je gebruik van de begeleiding van een financieel adviseur dan krijg je van ons een korting op de overboekingskosten. Je betaalt dan slechts 99 euro.

Over ons

Wie is Perlas?

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Het team

Bij Perlas staat iedere dag een enthousiast en deskundig team voor jou klaar. Onze client service desk helpt je graag op weg als je vragen hebt over Perlas. Ons internetteam zorgt ervoor dat jij online op elk moment kunt beschikken over informatie over Perlas en specifiek over je persoonlijke rekening.

Onze filosofie

Wij streven naar transparantie en hoog rendement, met beperkt risico. Als je belegt in Perlas maak je gebruik van de beleggingsexpertise van de gerenommeerde vermogensbeheerder Ostrica. Perlas onderscheidt zich in de markt met een geavanceerd en uniek beleggingsproces met beschermingsconstructie. Wij zijn overtuigd van ons rationele beleggingsproces dat gebaseerd is op een diepgaande kennis en analyse van markten en een duidelijke strategie.

Een gelijkmatige groei van het vermogen en het beheersen van beleggingsrisico’s op de langere termijn vinden wij belangrijker dan korte termijn gewin.

Vergunningen

Perlas is een eigen merk van de gerenommeerde beleggingsinstelling Ostrica. Ostrica beheert de fondsen en beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht om vermogens en fondsen te mogen beheren. Wij staan onder toezicht van – en zijn opgenomen in de registers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank. Samen bewaken wij je vermogen, dat op de Perlasrekening staat.

Garantieregelingen

Het financiële toezicht is in Nederland goed geregeld. Dit geeft alleen geen garantie dat financiële aanbieders niet failliet kunnen gaan of dat partijen zich altijd zorgvuldig gedragen. Daarom gelden er voor spaarders en beleggers bij een door de Nederlandse overheid erkende financiële instelling onder voorwaarden beschermingsregelingen mocht een financiële instelling toch failliet gaan.

Depositogarantiestelsel

Garantiestelling voor spaargelden tot 100.000 euro per persoon in geval een Nederlandse bank failliet gaat. De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. De depositoregeling is alleen van toepassing op in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van DNB.

Beleggerscompensatiestelsel

Kort gezegd komt het er op neer dat in geval van een faillissement van een vergunninghoudende Nederlandse bank of beleggingsonderneming een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling is gegarandeerd. De regeling is in principe niet van toepassing voor bijkantoren in het buitenland en ook niet voor bijkantoren van buitenlandse instellingen in Nederland. De regeling geldt niet voor professionele marktpartijen en professionele beleggers en is tevens niet van toepassing voor bestuurders of aandeelhouders met een belang van meer dan 5% in de betreffende instelling. Schade als gevolg van beleggingsverliezen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Vermogensscheiding

Voor Nederlandse banken en beleggingsondernemingen gelden regels met betrekking tot de scheiding van vermogens van beleggers van de bank of instelling. Hiermee wordt voorkomen dat in geval van een faillissement van de beleggingsinstelling de beleggingen van de individuele beleggers in de failliete boedel vallen. Mocht een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding hebben gehouden dan kan het beleggerscompensatiestelsel gelden. De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beschermingsregelingen. En de AFM controleert of beleggingsondernemingen zich aan de regels voor vermogensscheiding houden.

Bekijk al onze belangrijke documenten in pdf

Heb je vragen, opmerkingen of ben je ergens ontevreden over? Laat het ons weten.

020 540 83 03

van ma t/m vr 8:30 tot 17:30

Of vul het contactformulier in

Translate »

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten